آلانه سر

ارتفاع 4180 متر از ترمینال غرب توسط اتوبوس های طالقان در مدت حدود 2 ساعت به (شهرک) مرکز طالقان می …

آبک

ارتفاع 3610 متر قله تقریبا منفردی است.قسمت های جنوب شرقی وجنوبی وغربی آن خاکی است. وجه های شرقی و شمالی …