طریقه پیدا کردن شمال حقیقی توسط دب اکبر ستاره قطبی در شب

0
115

بعد از پیدا کردن ستاره قطبی توسط دب اکبر یک چوب در روی زمین به طور عمودی می کوبیم و چند متر عقب تر از چوب اول یک چوب دیگر را آنقدر در روی زمین جابه جا می کنیم تا یک خط در امتداد چوب اول و دوم و ستاره قطبی بدست آید، آنگاه چوب دوم را روی زمین می کوبیم و خطی نازک روی زمین رسم می کنیم و آنگاه قطب نما را روی این خط قرار می دهیم به طوریکه درجه صفر به ۱۸۰ قطب نما روی خط قرار گیرد سپس درجه انحراف قطب نما را حساب می کنیم .
برای پیدا کردن صورت فلکی دب اکبر در آسمان که شبیه آب گردان یا ملاقه می باشد اندازه فاصله A را پنج برابر به صورت مستقیم ادامه می دهیم تا به ستاره پرنوری می رسیم که نام آن ستاره جدی یا ستاره قطبی می باشد. (Polaris)

ستاره قطبی