مستند- حادثه ای که برای هر کوهنوردی می تواند اتفاق افتد

1
133

صعود های زمستانی پر از مخاطرات جدی بوده و خطرناک است. گاهی ممکن است ریزش یک سنگ کوچک باعث حادثه ای بزرگ شود.