(Tapal) کوه تپال

0
197

ارتفاع ۲۸۱۵ متر

در جاده دامغان به شاهرود و ۵ کیلومتر بعد از جاده ی فرعی آسفالتی که به ده ملا ( ۲۰ کیلومتری شاهرود) می رود
۳/۵  یک جاده ی شنی در سمت چپ یا شمال جاده به سمت کوه می رود که وارد آن می شویم و بعد از حدود
کیلومتر به سمت چپ گوسفند سرایی هست و در سمت راست رودخانه ی خشکی که از شرق به غرب می آید.

وارد همین رودخانه می شویم و حدود ۳ ربع ساعت بالا می رویم تا به تپه ای می رسیم و از روی آن به سمت شمال شرق می رویم تا به یال اصلی کوه تپال که آن هم خاکی توام با سنگ های کوچک است بالا می رویم در طی مسیر باید از یک سوزنی مانند صخره ای که سنگ های آن خرد و قابل ریزش است رد شد و به گردنه مانند بعد از آن رسید .بعد از گردنه از روی یال به سمت شمال غرب و در انتها به سمت شمال می رویم تا به قله می رسیم. مجموع صعود از اول یال اصلی حدود ۳/۵ ساعت است