قله پرسون یا سر سیاه غار

0
231

ارتفاع ۳۲۰۰ متر

 از تهران و از سه راه تهران پارس با خودرو های افجه حرکت می کنیم .( اتوبوس واحد و مینی بوس دارد) و در افجه پیاده
می شویم و به طرف شمال شرق حرکت می کنیم تا به رودخانه ای که سمت راست یا مشرق ما هست می رسیم از
رودخانه عبور می کنیم و از جاده مال رو مشخصی بالا می رویم و از چند مزرعه و باغ رد می شویم تا به محوطه وسیع و
تختی به نام دشت هویج می رسیم که پای قله ریزان است و شمال ده افجه. از این محل جاده مال رو مشخصی به سمت
شرق به گردنه افجه وشمی رسد. واز گردنه تا قله در شمال شرقی کمتر از نیم ساعت است .از افجه تا دشت هویج حدود ۲ ساعت و از دشت هویج تا قله هم حدود ۲ ساعت راه هست. راه بازگشت همان راه رفت است