قله درفک

0
184

ارتفاع ۲۶۹۸ متر

قله درفک در شمال رودبار و جنوب سیلهکل است و از کوه های جنگلی و بسیار زیباست. بهترین مسیر صعود به آن از
رفت )( Tootkabon) طریق ده شیر کوه است. برای رسیدن به شیر کوه باید از از رودبار با خودرو کرایه به ده توتکابن
مینی بوس های این ده ۲ کیلومتر بالا تراز رودبار و در سمت راست جاده و نزدیک قهوه خانه می ایستد) از توتکابن رد
شده به شیر کوه که در پای کوه درفک است می رسیم. از رودبار تا شیر کوه کمتر از دو ساعت است ) از شیر کوه به سمت
شمال و در کنار لوله آب ده بالا می رویم که به منبع آب ده ، بعد به گوسفند سرای لارنه می رسیم. تا اینجا حدود ۳ساعت
راه است که تماما در جنگل است. از لارنه راه را بر روی یال ادامه می دهیم. بعد از  ۱/۵ ساعت به محل م درختی می رسیم
و بعد از اینجا شیب تند می شود و راه مال روی مشخصی دارد و بعد از ۱/۵ ساعت دیگر به چشمه جیرونی که چند کلبه دارد می رسیم

از این نقطه به علت ارتفاع منطقه از انبوهی از درختان کاسته می شود. از این جا مسیر در راه مشخص ادامه می یابد تا
به محل پهن دژ می رسد پهن دژ جای پهنی است با چشمه ی آب و دو دیواره ی سنگی. از پهن دژ مسیر به سوی شرق
منحرف شده و بعد به روی گردنه ای می رسد که قله در قسمت شرق با کاسه وسیع خود مشخص است و قله در انتهای
کاسه و بالای آن است و از جیرونی تا قله حدود ۵ ساعت راه است.